Buds Live

速度非常快,三星今年新的Galaxy Watch 3及Galaxy Buds Live發表剛滿一週,產品就發布上市消息了。這兩件穿戴裝置,Galaxy Watch 3可以協助紀錄運動跟關注健康,Buds Liv... 更多