Thunderbolt 4 Chroma

以薄型筆電機身結合強大硬體效能,Razer 從品牌開始推出電競筆電以來,就以這兩大特色做為旗下電競筆電的賣點,而在今年 Razer 也為旗艦級的 Blade 15 進行硬體規格的升級,除換上第 10 代與第 1... 更多